Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-Apparell (Serinus serinus)

min Angelo Demicoli

L-Apparell huwa ghasfur li jinstab l-aktar madwar il-bahar Mediterran, ghalkemm jinghad li qed jizdied fl-Ewropa. Fl-ghamla u l-forma tieghu jixbah lil kanarina Border izda ferm izghar; infatti fih biss hdax il-centimetru u nofs. Il-Kulur tieghu huwa generalment ahdar car fuq id-dahar, b' faxxi jew rigi kannella u grizi. Ir-ragel ghandu sidru, mohhu, fuq denbu u l-faxxi ta' ghajnejh sofor. Il-Mara mhix daqshekk sabiha, u jkollha hafna inqas isfar. L-ghanja hija melodjuza ghalkemm mhux varjata.

Dan l-ghasafur huwa biex nghid hekk il-kugin tal-kanarin (Serinus canaria) u huwa forsi hasra li ma jinghatax aktar attenzjoni fit-trobbija. Jiena nemmen li kieku kelna nibdew inrabbuh bis-serjeta, kapaci xi darba nnislu minnu hafna kuluri differenti, bhal tal-kanarini. Nemmen li ghandu potenzjal daqs il-verdun u l-ekra.

Huwa ghasfur li malajr jimmansa u jsir fidil hafna. Jiekol tista tghid iz- zrieragh iz-zghar kollha. Ihobb hafna z-zrieragh hodor li jkunu ghadhom fuq il-pjanti, bhal gargir, leftija, psim, kubrita, seiq, tfief u hass selvagg. Dawn flimkien ma zrieragh imxarba huma ta' importanza kbira fi zmien meta jkollhom il-frieh fil-bejta. Jieklu wkoll bajd iebes imqatta'. L-Apparell huwa mfittex biex minnu jittiehdu l-bghula. Billi dan l-ghasfur huwa vicin hafna tal-kanarin dan mhux difficli li tiehu l-bghula minnu. Jiena spiss nitlaq dan l-ghasfur ma kanarini ta' kulur differenti u s'issa rnexxieli niehu diversi kuluri ta' bghula. Fost dawn insemmi l-ahdar normali, blu, cinnamon, varigati u bronze. Hawn min jghid li l-bghal ragel ta' l-apparell jista jkun fertili. Jien kemm il-darba ippruvajt izda sa issa ghadni qatt ma hadt frieh min bghal. Nisa spiss ikolli li jbidu, izda dawn qatt ma kellhom bajd ingallat.

L-apparell jiehu interess hafna fit-trobbija tal-frieh u spiss tarah izoqq il- kanarin meta din tkun issahhan, kif ukoll lill-frieh meta dawn ikunu gewwa barra il-bejta.

Skala ta' punti ghall-wirja.

  • Daqs -- Kbir kemm jista' jkun 10 punti
  • Ghamla -- Mimli u maghqud, u jzomm ruhu sewwa fuq il-perca 10 punti
  • Marki -- Cari u regolari, isfar fuq il-mohh, fuq id-denb, fis-sider u l-istrixxi ta' l-ghajnejn. 20punt
  • Kulur -- Sabih u mhux imdahhan, distint. 20punt
  • Imgieba -- Kwiet, kalm u attent. 15 punti
  • Kwalita tar-rix u kondizjoni -- Rix ileqq, nadif u mhux imqatta. 15 punti
  • Presentazjoni -- gagga nadifa u mizmuma tajjeb. 10 punti
  • TOTAL 100 punt

Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004479 seconds
61