Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Xi taghrif ta' kif tista tlibbes il-'Closed-ring' lill-frieh ta' l-ghasafar tieghek

Migbur minn Twanny Agius

Bil-ghan li ninkoragixxu aktar tnissil fil-maghluq ta' ghasafar, l-ghaqda qed tipprovdi 'Closed-rings' ghall-membri taghha. Dan qed naghmluh sabiex dawk l- ghasafar li jkunu mlibsa dan il-'Closed-ring' ikunu jistaw jippartecipaw ghal premju specjaii li ser jinghata lill-ghasafar imnissla Malta.

Bazikament hemm zewg tipi ta' ghasafar, li ghalihorn hemm proceduri differenti ta' kif tista' tlibisilhom il-'Closed-ring'. Dawn huma, dawk li jinkludu il-'Parrot-like' u dawk li jinkludu Kanarini, tal-Ghana, 'Finches', etc. Id-differenza bejn dawn iz- zewg tipi hija, li filwaqt li fil-'Parrot-like'is-swaba tas-saqajn qeghdin tnejn il-quddiem u tnejn lura, dawk tal-Kanarini etc., is-swaba qeghdin tlieta il-quddiem u wiehed lura.

Generalment ic-curkett jintlibes bejn 6-10 t'ijiem (skond l-ispeci), indikazzjoni ohra hija meta tara il-pinen tal-gwienah ghadhorn kemm bdew jispuntaw.

Kif tista tlibbes il-'Closed-ring'. Qabel ma tordna il-'Closed-rings' ara li d-daqs tac-curkett huwa dak korret. (Tista ticcekja mat-tabella li issibha hawn taht).

Spieces' (Il-maggoranza ta'dawn l-ghasafar ma' ghandniex isern bil-Malti ghalihom)

 • Size A' Double-Barred (Bicheno) Finch, Orange-Cheeked, Gold-Breasted and Red-Eared Waxbills
 • Size B Cordon Blue, Fire Finch, Lavender Finch, Siskin, Serin
 • Size C Gouldian Finch and other similar small foreign Finches, Green Singing Finch, Silverbills, Star Finch, Hecks Grass Finch, Cut-Throats, Parrot Finch, Cherry Finch, Painted Finch, Gold Finch
 • Size D Zebra Finch, Pictorella, Chestnut-Breasted Finch, Yellow-Rumped Finches
 • Size E Bengalese Finch
 • Size F Gloster, Fife, Minarure and Irish Fancy Canaries, Nuns, Diamond Firetail (Diamond Sparrow)
 • Size G Border, Roller, Red Factor and Lizard Canaries, Red Faced Pytilla
 • Size J Yorkshire, Norwich and Crested Canaries, Pekin Robin
 • Size K Java Sparrow
 • Size L Budgerigar, Grass Parakeets including Bourkes, Turquosines, Splendids, Elegants and Bluewings, Indian Shama, Diamond Dove, Chinese Painted Quail
 • Size M Manycoloursm, Yellow-fronted and Red-fronted New Zealand Parakeets, Lovebirds, Stanley Rosella, Kakarikies
 • Size N Mealies, Pileated, Redrumps, Cockateil (Normal Grey)
 • Size P Cockateils (Colour Mutation), Gold-Mantled Rosellas, Port Linchons, Barrabands, Princess-of-Wales, Barnards, Cloncurries, Pennants
 • Size R Rock Pebblers, Crimson Wings, Plumheads, Quail (Japanese & Coturnix Dove
 • Size S Indian Ringnecks

 • Fil-kaz ta' 'Mules' u 'Hybrids' dejjem hu s-size ta' l-akbar ghasfur.
 • L-ahjar hin li tlibbes il-'Closed-ring' hu fiighaxija
  1. Tista tidlek is-swaba bi ftit vaselina biex taghmel din il-bicca xoghol aktar facli.
  2. Qabel ma' ddahhal is-swaba tal-ghasfur fic-curkett, innota li n-numri ta' fuq ic- curkett ser jigu sewwa u mhux bil- maqlub.
  3. Filwaqt li zzomm l-ghasfur f'id wahda, ghaqbad siequ bejn is-saba' il-kbir ta' l- istess id.
  4. Bl-id l-ohra aqbad ic-curkett u ibda dahhal fih is-swaba ta'quddiem, (dawn izommu ma' xulxin u b'hekk tkun aktar facli jekk tkun applikajt ftit vaselina.
  5. Ressaq ic-curkett sa ma jasal sal- gharqub, u imbaghad ibda ohrog is- saba' jew swaba ta' wara mic-curkett.
  6. Taghmel tajjeb jekk l-ghada terga tara jekk ic-curkett ikunx ghadu f' sieq l- ghasfur u jekk le terga tlibbsu.


  Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club website • your ad could be here

  coloring pages

  .

  Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

  page generated in 0.003693 seconds
  61