Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Iz-Zebra ta' l-Esibizzjoni

minn Dr. Konrad Zammit

Iz-Zebri huma dawk l-ghasafar zghar b'munqarhom ahmar li ma' ghandhom bzonn ta' l-ebda introduzzjoni ghax huma popolari hafna u l-ghajta karatteristika taghhom tinstema f' bosta djar tal-Maltin.

Illum il-gurnata hawn razez ta' zebri li gew zviluppati apposta ghall-wirjiet. Dawn l-ghasafar huma ta' daqs hafna akbar minn dawk li nafu bihom is-soltu; jaghtu dehra ta' ghasfur mimli sew, tond u ohxon. Dawn jigu f' hafna kuluri differenti u s- sabih taghhom hu li jigu esibiti bhala pari.

Kienet il-lecture li ta' s-Sur Haward Brown fis-sajf ta' l-1996 meta sirna nafu b'dawn ir-razez ta' zebri ta' l-esibizzjoni. Is-Sur Brown kien ppreparat sew u l-istampi li gab mieghu hajru lil bosta dilettanti prezenti biex jibdew irabbu dawn l-ghasafar. Kien is-Sur Joe Zammit li dik is-sena stess kien l-ewwel breeder li ntroduca dan l- ghasfur f'pajjizna, u gew esibiti ghall-ewwel darba f'Malta fl-ewwel Wirja tax-Xitwa ta' l-Ghasafar tal-Fur and Feather Association dik is-sena stess.

Iz-zebri ta' l-esibizzjoni jigu f'bosta razez differenti fosthom in-normal, fawn, pied, white penguin, chestnut-flanhed white, lightback, cream, silver, blackbreast, blackcheek, blacklace, phaeo, orangebreasted u hafna ohrajn. Is-sabih ta'dawn ir- razez kollha huwa li tista tlaqqa razez differenti flimkien biex tohrog kuluri godda jew itejjeb ir-razza.

It-trobbija taz-zebri m' hijiex wahda difficli izda bhal kull finch ezotiku iehor ghandhom bzonn is-shana u tlettax il-siegha dawl kuljum. ld-dieta bazika hija dik ta' skalora u milju imballta (white miller, panieum millet u japanese millet). Tahlita ta' soft food kummercjali u bajd mgholli ghandha tigi offruta minn xahar qabel ma jintelqu u matul l-istagun kollu tat-tnissil. Iz-zebri jintelqu par par f'gagga tat-tluq normali u jbejtu f'kaxxa b'nofs il-faccata mikxufa.

Iz-zebri jigu esibiti f'pari f' gagga apposta. Par zebri f'kundizzjoni tajba u mharrga sew ghall-wirja jattiraw ghajnejn il-judge u jimxu l-quddiem fil-wirja. Dawk id-dilettanti nteressati f'dan il-qasam tat-trobbija ta' l-ghasafar tal-gagga jistghu javvicinaw lil kumitat tal-Malta Cage Birds Association biex jindikawlhom min huma l-membri li lesti jghinuhom fit-tnissil u l-wiri ta' dawn l-ghasafar


Donated by the Malta Cage Birds Association Club visit MCBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.005375 seconds
61