Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

IL-Glosters

minn Joe Portelli

Ghal kuntrarju ta' razzez ohra, li jafu l-bidu taghhom fis-seklu dsatax jew qabel, bhal nghidu ahna n-Norwich, il-Yorkshire, il- Lizard w ohrajn li l-origni taghhom hafna drabi hi mod ta' spekulazzjoni, dik tal-Gloster kienet dokumentata tajjeb hafna. Il-Gloster hu zvilupp recenti, deher ghall-ewwel darba fl-1925 u hu prova hajja li d-dilettant ta' llum, mhux anqas mill-predicessuri tieghu, ghandu l-abilta' u imaginazzjoni biex jizviluppa razzez godda.

L-isem ta' Mrs. Rogerson minn Cheltenham fi Gloustershire huwa sinonimu ma' din ir-razza, ghax kienet hi li ghall-ewwel esebixxiet dawn l-ghasafar zghar bit-toppu fin-National Ingliza ta' 1925. A.W. Smith, wiehed mill-judges ewlenin tal-Crests ta' dak iz-zmien gharafhom bhala ghasafar differenti mill-Crested Canaries u fihom l-potenzjal ghal aktar zvilupp biex issir razza distinta. A.W. Smith kien strumentali biex gie fformulat l-ewwel 'Standard of Excellence.' u biex inghata l-isem lil din ir-razza gdida u kif xieraq bdit tissejjah 'Gloster Fancy' ghad-distrett fejn kienet toqghod Mrs. Robinson. John McLay breeder u judge famuz tal-'Crests' beda jikkopera ma' Mrs. Robinson u bejniethom irnexxielhom jistabbilixu t-tip baziku,

Fil-ktieb ta' A.W. Smith 'The Gloster Fancy Canaries' hu r- rekordjat li r-razza originali ta' Mrs. Robinson kienet zviluppata minn tahlit tal-'Crested Roller' ma' 'Borders' zghar. Dawk tas- Sur McLay kienu jikkonsistu minn 'Crests' zghar hafna w imhallta ma' 'Borders' zghar. Ghalhekk huwa stabbilit li l-'Gloster' huwa r-rizultat ta' tahlit ta' tlett razez differenti.

Ghalkemm il-genetika tieghu giet minn tlett sorsi differenti, illum huwa ghasfur distint u differenti hafna mill-antenati tieghu. Illum il-'Gloster' igawdi popolarita' kbira. ll-'Gloster' huwa ghasfur lvent, robust, ta' rezistenza u profiliku ghalhekk huwa addattat hafna ghal min ghadu jibda. lzda bhal kull razza ohra ta' kanarini huwa daqstant iehor difficli li tipproduci ezemplari ta' kwalita gholja.

Deskrizzjoni:
Il-Gloster insibuh f' zewg tipi, kemm bit-toppu kif ukoll bir- ras lixxa. Dak tat-toppu jissejjah Corona filwaqt dak tar-ras lixxa jissejjah Consort. Normalment il-procedura tat-tnissil hi t-tlaqqigh ta' bejn il-Corona ma' Consort. Gafna drabi, il-frieh ikunu jigbdu bejn wiehed u iehor 50 fil-mija ta' kull tip. Ta' min wiehed jghid li apparti mid-differenza fil-karatteristici tar-ras, l-ghamla tal- gisem hi identika ghaz-zewg tipi.

Sa mill-bidu tal-holqien tal-Gloster wiehed mill-ghanijiet huwa li jitnissel ghasfur ta' daqs zghir kemm jista jkun. Ghalkemm zghir, b' danakollu hu ghasfur smin u mimli tajjeb. It-toppu, li hu karatteristika importanti f'din ir-razza, jikkonsisti min-numru ta' rix twil fuq ir-ras, u ghandha tkun tonda, iddur ezatt u regolari minghajr ferq jew diformazzjoni. In-nofs ghandu jidher tajjeb minghajr ma tidher il-gilda, l-ghajnejn jidhru sewwa, cari u jleqqu.

Ir-ras tal-Consort ghandha tkun wieghsa w tonda minn kullimkien u titla' fuq in-nofs ta' l-iskutella tar-ras, hugbejn mimlijijn u li jidhru tajjeb minghajr ma jkunu mdendlin li jistghu jghattu l-ghajnejn. Biex jikkumplimenta d-dehra generali ta' l- ghasfur il-munqar ghandu jkun qasir u safi, ghaliex jekk il-munqar ikun goff ihassar id-dehra tar-ras u tat-toppu.

L-ghonq irid ikun smin u mimli sew izda mhux goff izejjed, u jkun jidher qisu bicca wahda mal-gisem, is-sider tond minghajr prominenza, id-dahar wieghsa w mimli sewwa. Il-gwienah m' ghandhomx ikunu twal imma jridu jkunu maghluqin tajjeb ma' l-ghasfur u t-truf imissu ezatt ma xulxin.

Is-saqajn iridu ikunu pjuttost qosra u minghajr diformazjoni. Nafu li l-Gloster hu ghasfur zvelt, moghni b' rix dens u unit b' kulur naturali w sabih.


Donated by the Birds Breeders Association Club visit BBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004039 seconds
61