Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

Messagg mill-president 1999

Wiehed mis-sodisfazzjonijiet tieghi personali huwa meta nara kemm hija ghal qalb il-membri kollha din il-wirja li norganizzaw kull sena. Dan jaghmel kuragg kemm lili kif ukoll lil shabi l-membri tal-Kumitat.

Tahsbux, hbieb, li hija xi haga facli biex torganizza wirja fuq dan il-livell. Bhal kull ghaqda ohra, l-akbar problema hija dik finanzjarja. Irridu nahdmu s-sena kollha sabiex insibu fondi bizzejjed sabiex inkopru l-ispejjes. Izda ma rridx ingorr, ghaliex s'issa dejjem sibna l-ghajnuna. Hawn irrid inrodd hajr lil kull min jghati l-kontribuzzjoni tieghu ghal dan il-ghan.

Minbarra din il-wirja norganizzaw ukoll wirjiet f’ lokalitajiet differenti ta' Malta biex aktar inhajru dilettanti li jiehdu t-trobbija ta' l-ghasafar bis-serjeta’.

Wara xi snin ta'preparazzjoni, rajna li rsaqna lejn il-livell mehtieg sabiex niehdu sehem fil-kampijiet Internazjonali. Bdejna sentejn ilu bi ftit ghasafar u mill-ewwel hadna sodisfazzjon ghaliex gibna r-rebh. Kienu hafna dawk li qalu li ahna pruzuntuzi, izda issa meta raw b’ ghajnejhom rrizultati jahsbuha xort' ohra.

Filwaqt li mill-gdlid nirringrazzja lill dawk kollha li hadmu biex norganizzaw din il-wirja, nixtieq, minn qalbi, kull success lill-esibituri kollha kif ukoll lill dawk il-kuragguzi li fi ftit jiem ohra ser iressqu l-ghasafar taghhom ma dawk tal-pajjizi l-ohra fl-akbar sfida li qatt jista' jkollhom. Kull success miksub huwa unur ghalihom, ghall-Ghaqda u wara kollox ghall-Malta.

Charles Vella
President


Donated by the Birds Breeders Association Club visit BBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004168 seconds
61