Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

L-Ghaqda fil-Kamp Internazzjonali

Fl-1988 l-Ghaqda, giet accettata bhala membru fi hdan l-Organizazzjoni Ornitologika Mondjali (COM) taht l- isem Bird Breeders Association.

L-ghan principali kien li d-dilettant Malti jkollu d-dritt jiehu sehem fil- kampjonati mondjali li jsiru kull sena. Meta deher li ersaqna sewwa lejn il- livell mehtieg bdiet tinhass ix-xewqa li jinghata bidu biex din il-holma ssir realta' u b'hekk jinfethu orizzonti godda ghad-dilettanti membri ta' l-ghaqda,

Ir-regolamenti huma iebsa u l-kompetizzjoni harxa. L-ewwel htiega kienet li jsiru kuntatti ma' persuni barranin li ghandhom hafna snin ta' esperjenza f' dawn il-kampjonati. Hawn l-ghaqda sabet kull ghajnuna specjalment minghand is-Sur Robert Van Dorpe li ggudika l-ghasafar f' bosta kampjonati u huwa r-rapprezentant Belgian fil-kunsill tal-COM. F'isem il-kumitat u l- membri kollha nghidulu grazzi.

F'Awissu 1995 gie Malta s-segretarju generali, l-Olandiz C G Maandag. Kemm. il-kumitat kif ukoll il-membri kellhom bosta laqghat mieghu fejn gew iccarati xi diffikultajiet li kien fadal. Is-Sur Maandag esprima sodisfazzjon u fahhar il-mod kif l-ghaqda hija amministrata. Filwaqt li wieghed li jirraporta dan lill kunsill generali tal-COM appena dan jiltaqa', heggeg lill-membri sabiex jippartecipaw halli Malta ma tibqax membru fuq il-kotba biss, izda ssir membru attiv.

Dan qawwa qalb kulhadd u ddecidew li jiehdu sehem fil-kampjonat li ser isir f' Charleroi, il-Belgiu bejn id-19 ta' Jannar u 1-5 ta' Frar 1996. Ifisser li madwar mitt ghasfur imwieled u mrobbi Malta fl- 1995 ser jikkompetu ma' xi ghoxrin elf ghasfur iehor gejjin mid-dinja kollha. Kull bidu huwa difficli izda l-esibituri ghandhom kuragg ta' sur ghaliex wara kollox din ser isservi bhala esperjenza ghall-futur. Jekk ma tippartecipax ma tistax tkun taf intix miexi fit-triq it-tajba. Wara kollox in-novelli li qed inrabbu huma mnissla minn ghasafar impurtati minghand breeders barranin li hafna minnhom rebhu bosta unuri kemm f'pajjizhom kif ukoll f'pajjizi ohrajn..

Inghata bidu ghall-episodju iehor fis-sensiela pozittiva li qabdet din l- ghaqda li f'eta hekk zghira diga ghamlet passi ta' ggant. Qalbna qawwija li s-successi jaslu fi-zmien qasir halli naghmlu kuragg u aktar membri jesebixxu l-ghasafar taghhom.


Donated by the Birds Breeders Association Club visit BBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004049 seconds
61