Articles
BBA Club
MCBA Club
MCBA Junior Club
Competition
House of Crests


Dogs Birds Cats Fish PetNGarden Exotic Plants

News Shops My pet page Search Contact List Win Free Services send e-mail

47 KAMPJONAT MONDJALI

Persara - Italia

22 ta' Jannar 1999 - 8 ta' Frar 1999

Issa li ghaddew sittax il-sena minn meta, bis-sahha ta' l-Ghaqda li twaqqfet apposta, d-dilettant Malti beda jrabbi l-ghasafar bis-serjeta, u b'hekk qrobna sewwa lejn il-livell mehtieg.

Prova ta' dan kienet is-sena l-ohra meta fil-Kampjonati Mondjali li sar f'Zutphen l-Olanda, s-sur Nazzarene Cassar irnexxielu jirbah zewg medaiji tal-bronz bil-vrieden li rabba huwa stess. Meta tqis ir- regolamenti iebsa u l-kompetizzjoni harxa, ma l-aqwa dilettanti mid-dinja kollha, allura rridu nammettu li wasalna hemm ahna wkoll. Ta' kuragg ukoll il-fatt li l-ghasafar l-ohra kollha gabu punti ghoija w ferm vicin ir-rebh.

Dan qawwa qalb id-dilettant Malti, tant li din is-sena xejn inqas minn mija u erbghejn ghasfur, imroddija Malta bic-crieket maghluqa ta' l-ghaqda ser jiehdu sehem f' Pescara l-Itaija. Dawn ivarjaw minn Kanarini Type, Kanarini tal-Kuluri, Finches Ewropej u Parrot-Like.

Biex il-partecipazzjoni tkun possibbli hemm bzonn l-ghajnuna u l- koperazzjoni ta' bosta entitajiet governattivi fosthom il-Veterinarju tal- biccerija, u ufficjaii nkarigati mill-harsien ta' l-ambjent. Dawn dejjem sibna kull ghajnuna mitluba, u f'isem il-partecipanti nroddulhom hajr.

Fl-ahhar net nixtiequ kull success lill-partecipanti fil- wirja li jmiss sabiex jaghmlu gieh lill-Malta u lid-dilettanti kollha tat-trobbija ta' l-ghasafar.


Donated by the Birds Breeders Association Club visit BBA club websiteyour ad could be here

coloring pages

.

Quick links: Home Birds Cats Dogs Fish Exotic Plants Free cross stitch pattern Free stained glass patterns Eggart by Candice Top Cocktail Recipes Free pet coloring pages Free animal vectors Colorful stained glass patterns for free Educational tutorials Privacy Policy

page generated in 0.004050 seconds
61